چهار چوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان

چهار چوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان

Back

Highlights

Authors واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
Type مقاله تلفیقی
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication ژوئن 22, 2017
Total Pages ٣۶
Available In English | پشتو | دری
Description
در دهۀ گذشته، زمین و کنترول منابع یک بعد مهم نگرانی های دولت و تمویل کننده گان در افغانستان بوده است. با در نظر داشت تحولات اجتماعی، افزایش فشار دیموگرافیک، بیجا شدن های داخلی و تحولات اقتصادی، زمین نسبت به هر وقت دیگر در محور توجه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. در عین زمان، چهارچوب حقوقی مدیریت زمین در ابعاد زیاد منسجم نبوده و با شرایط و واقعیت های عینی افغانستان به شکل درست مطابقت ندارد، و ساختار نهادی ادارات مسؤول تنظیم امور زمینداری فاقد وضاحت در تقسیم مسؤلیت ها بوده و از لحاظ داشتن ظرفیت برای انجام وظایف اساسی محولۀ خویش از ظرفیت لازم برخوردار نیستند.

SEARCH FILTER

to


x