چهار چوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان

چهار چوب ارزیابی مدیریت زمین در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 22, 2017
مجموع صفحات ٣۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در دهۀ گذشته، زمین و کنترول منابع یک بعد مهم نگرانی های دولت و تمویل کننده گان در افغانستان بوده است. با در نظر داشت تحولات اجتماعی، افزایش فشار دیموگرافیک، بیجا شدن های داخلی و تحولات اقتصادی، زمین نسبت به هر وقت دیگر در محور توجه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. در عین زمان، چهارچوب حقوقی مدیریت زمین در ابعاد زیاد منسجم نبوده و با شرایط و واقعیت های عینی افغانستان به شکل درست مطابقت ندارد، و ساختار نهادی ادارات مسؤول تنظیم امور زمینداری فاقد وضاحت در تقسیم مسؤلیت ها بوده و از لحاظ داشتن ظرفیت برای انجام وظایف اساسی محولۀ خویش از ظرفیت لازم برخوردار نیستند.

فلتر جستجو

to


x