ایجاد سکتور سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان

ایجاد سکتور سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان پالا کانتور, ارنا اندرسن
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 31, 2010
مجموع صفحات ١۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
تحقیق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد تاثیر سرمایه گذاری برای قرضه کوچک بالای سیستم های قرضه غیر رسمی و معیشت روستایی چالش های دوامدار را نشان داد که نهاد های سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک بدان مواجه بودند.

فلتر جستجو

to


x