قیمومیت و تمرد فعالیت سیاسی دانشجویان در افغانستان

قیمومیت و تمرد فعالیت سیاسی دانشجویان در افغانستان

Back

Highlights

Authors داکتر انتونیو جیستوزی
Type مقاله اجمالی
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication ژانویه 24, 2010
Total Pages ١۶
Available In English | پشتو | دری
Description

انجام این مطالعه اهداف چندگانه ی را تعقیب مینماید. یکی: پُر کردن خلای موجود در فهم و آگاهی از سیاست دانشجویی در آنزمان و حال، دوم: استفسار مفهوم و اهمیت تغییرات در سیاست دانشجویی در مقایسه با سیاست دانشجویی فعلی و دهه ها قبل، و بالاخره: کشف و دریافت راهکارهای که حد اقل، سر نخ معلوماتی در مورد چگونگی روند سیاست کشور در آیندهء افغانستان را به دست ما بدهد.

SEARCH FILTER

to


x