خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 24

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 24

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 13, 2010
مجموع صفحات ٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این شماره 24 خبرنامه تحقیقاتی افغانستان است که در جدی/ دلو 1388نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x