د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۲۴ مه ګڼه

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۲۴ مه ګڼه

Back

Highlights

Authors د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
Type خبر لیک
Language پښتو
Date of Publication فبروری 13, 2010
Total Pages ٧
Available In English | پشتو | دری
Description

 دا د څیړنیزې خبر پاڼې ۲۴ ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د تلی په میاشت کې خپره شوې ده

SEARCH FILTER

to


x