دموکراسی سازی و انتخابات

دموکراسی سازی و انتخابات

Back

Highlights

Authors انا لارسن
Type پالیسی نامه
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication مارس 02, 2010
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
این پالیسی نامه در موقع برگزاری کنفرانس کابل در ۱۳۸۸ نشر گردید.

SEARCH FILTER

to


x