دیموکراسی سازی و انتخابات

دیموکراسی سازی و انتخابات

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا لارسن
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشریه حوت ۱۱, ۱۳۸۸
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه در موقع برگزاری کنفرانس کابل در ۱۳۸۸ نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x