وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان

وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ایمیلی وینتر بیتم
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 01, 2010
مجموع صفحات ٢٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نشریه مباحثوی هذا وضعیت فعلی عدالت انتقالی را در افغانستان مختصراً بیان می کند. ممکن کامل نباشد اما اقدام نموده تا تصویر از فعالیت های عدالت انتقالی را در افغانستان امروزی ارائه بدارد و چالش های عمده و مباحث را در این مورد بیان کند. بخش دوم این نشریه محیط پالیسی سازی را در رابطه .با عدالت انتقالی بررسی می کند

فلتر جستجو

to


x