نهادینه سازی مشارکت بین اللمللی برمبنای واقعیت های افغانستان اعلامیه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به مناسبت همایش لندن و کابل درمورد افغانستان

نهادینه سازی مشارکت بین اللمللی برمبنای واقعیت های افغانستان اعلامیه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به مناسبت همایش لندن و کابل درمورد افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه بیانیه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2010
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
.اعلامیه مذکور توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت ارائه معلومات در مورد کنفرانس کابل و لندن  در 1389 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x