په افغانی واقعیتونو کی د نړیوالې ټولنی د ښکیلتیا په اړه تیاری، د افغانستان په اړه د لندن او کابل د کنفرانس په هکله د افغانستان د څیړنې او ارزونی د اداری څرگندونی

په افغانی واقعیتونو کی د نړیوالې ټولنی د ښکیلتیا په اړه تیاری، د افغانستان په اړه د لندن او کابل د کنفرانس په هکله د افغانستان د څیړنې او ارزونی د اداری څرگندونی

Back

Highlights

Authors د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
Type اعلامیه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication اګست 02, 2010
Total Pages ٢
Available In English | پشتو | دری
Description
.نوموړې اعلامیه په ۱۳۸۹ کال کې په افغانستان باندې د لندن او کابل کنفرانس د دایریدو په مورد کې نشر شوه

SEARCH FILTER

to


x