بهبودی تلاش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر

بهبودی تلاش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر

Back

نکات برجسته

نویسندگان پالا کانتور
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۰۳, ۱۳۸۹
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

پالیسی نامه هذا در موقع برگزاری کنفرانس کابل در 1389 تهیه گردید.

فلتر جستجو

to


x