آنهمه گلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان

آنهمه گلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه چکیده
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر می 12, 2010
مجموع صفحات ٢٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این نشریه خاطرنشان میسازد که علل فعلی کاهش، نتایج پروسه های مختلط اقتصادی، سیاسی، و محیطی است که تسلط داشتن روی حفظ و نگهداشت این شرایط در یک وضعیت مشخص، مشکل بنظر میرسد. این نشریه مدعی است که اگر اتفاق عوامل و رویداد های که تا حال باعث کاهش کشت تریاکگردیده . اند مورد توجه، ارزیابی و بررسی قرار نگیرند، احتمال آن میرود که مناطق روستایی افغانستان به جانب بی ثباتی بیشتری کشیده شوند

فلتر جستجو

to


x