پیوستن با کابل: اهمیت ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی درافغانستان

پیوستن با کابل: اهمیت ولسی جرگه و شبکه های سیاسی محلی درافغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن
نوع نشریه چکیده
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2011
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این نشریه بخصوص به بحث این موضوع می پردازد که جامعه جهانی باید به انتخابات پارلمانی امسال توجه بیشتر داشته باشد-انتخابات پارلمانی نه تنها میتواند به گونه الگو بخاطر ترویج حکومتداری نمایندگان در کشور عمل نماید، بلکه سبب تحریک بحث های سیاسی محلی و تغییر شکل شبکه های سیاسی محلی در سراسر افغانستان به روش پر معنی میشود. این نشریه معیار های وسیع متعددی را پیشنهاد میکند که دولت افغانستان و جامعه جهانی جهت تمرکز بهتر به تلاش های شان مد نظر گیرند تا بهتر بتوانند بحث های سیاسی، محلی و دموکراتیک را حمایت نمایند.

فلتر جستجو

to


x