خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 25

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 25

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 23, 2010
مجموع صفحات ١۵
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
شماره ۲۵ خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در حمل/ثور ۱۳۸۹ نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x