د دولت فاسدول او که فساد پیشه دولت

د دولت فاسدول او که فساد پیشه دولت

Back

Highlights

Authors منیژه گردیزی،, کرن هسمن, یما ترابی
Type بحث پاڼه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication جون 01, 2010
Total Pages ٢۶
Available In English | پشتو | دری
Description
د فساد د افغانستان د اتباعو د مرکزی اندېښنه او د سیاسی اجنډا او د افغانستان لپاره یوه ستره ستونزه ده. دا د ثبات، سولې ټینګښت او د دولت جوړونې د یوه ستر ګواښ په توګه په ګوته شوی دی. Co-لیکلی او په ساحه کې درې کارپوهانو له خوا، دغه پاڼه په افغانستان کې سیمه ایزه کچه د فساد په اړه تمرکز کوی او موخه داده چې تر څو د پالیسۍ د ممکنه غبرګونونو د ملی او نړیوالو پالیسی جوړونکو تر منځ د معلوماتو د خبرو اترو کې مرسته وکړی

SEARCH FILTER

to


x