دولت را فاسد میسازند یا دولت خود، فساد پیشه میکند؟

دولت را فاسد میسازند یا دولت خود، فساد پیشه میکند؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان منیژه گردیزی, کرن هسمن, یما ترابی
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 04, 2010
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
فساد در مرکز توجهات شهروندان افغان و یک مسئله مهم در دستور کار سیاسی و برای افغانستان است. شده است به عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات، صلح سازی و دولت سازی شناخته شده است. همکاری سه کارشناس در این زمینه، این مقاله بر فساد در سطح محلی در افغانستان تمرکز دارد و با هدف .کمک به بحث آگاهانه در میان سیاست گذاران ملی و بین المللی در واکنش سیاسی بالقوه است

فلتر جستجو

to


x