خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 26

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 26

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 01, 2010
مجموع صفحات ٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دراین شماره مطلبی  در مورد کتابخانه وحدت  درکابل به نشر این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در .منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک مینماید. رسیده

فلتر جستجو

to


x