انتخابات افغانستان، سال 1389

انتخابات افغانستان، سال 1389

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن
نوع نشریه چکیده
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 04, 2016
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این کمی قبل از انتخابات پارلمانی سال 2010 منتشر شد، این مختصر داستان های مورد بحث را که در اطراف رای قرار دارد مورد بررسی قرار داد. این ادعا می کند که در حالی که رسانه ها بر تقلب و ناامنی متمرکز بودند، با توجه به پوشش پیش از انتخابات، دیگر روایت های مهم وجود داشت.

فلتر جستجو

to


x