صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان

صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان تزرینه سجاد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 06, 2016
مجموع صفحات ٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دانستن اهمیت و بازتاب اندیشه ها در مورد این راهبرد و همچنان برداشت های جوانب درگیر روی مساحی و چالش های فرا راه پروسۀ مصالحه و استقرار مجدد در کشور، محراق توجه این نشریه را تشکیل میدهد.

فلتر جستجو

to


x