خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 27

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 27

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 01, 2010
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در عقرب/قوس 1389 نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته  کمک مینماید.  در این شماره مصاحبه پییر فالاوی رئیس جدید این اداره گنجانیده شده است.

فلتر جستجو

to


x