به کدام آخر؟ پالیسی سازی و دولت سازی در افغانستان

به کدام آخر؟ پالیسی سازی و دولت سازی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان سارا پارکنسن
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر نوامبر 01, 2010
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

 این مطالعه توجه خاصی روی تصور کلی مالکیت دولت به شکل کلیدی برای دولت سالم که هدف نهایی دولت سازی را تشکیل میدهددارد. یافته های این مطالعه در گامهای اول از تحلیل پنج مطالعۀ موضوعی مختلف بدست آمده اند.

فلتر جستجو

to


x