گزینه های در حال کاهش؟

گزینه های در حال کاهش؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان پالا کانتور, آدم پین
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 11, 2011
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

راپور مذکور چگونگی تغییر معیشت ۶۴ خانواده را  در سطح هشت قریه ولایات بدخشان، کندهار وسرپل بین سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸بررسی مینماید. راپور دریافت نمود در حالیکه عده زیادی از آنها از سال ۱۳۸۱ بدینسو بهبود را در زمینه دسترسی به خدمات اساسی تجربه مینمایند، و در حالیکه مصوونیت معیشت برای اکثریت  کاهش یافته است - آیا مهارت ها ، دارایی وفعالیت های یک خانوار برای با ثبات ساختن یک زندگې کافی است.

فلتر جستجو

to


x