خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 28

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 28

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2011
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در دلو/ حوت ۱۳۸۹ نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک مینماید. در این شماره مطلبی در مورد تاریخ و وضعیت کنونی کشت گندم در افغانستان گنجانیده شده است.

فلتر جستجو

to


x