خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 28

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 28

Back

Highlights

Authors واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
Type خبرنامه
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication ژانویه 01, 2011
Total Pages ۶
Available In English | پشتو | دری
Description
این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در دلو/ حوت ۱۳۸۹ نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک مینماید. در این شماره مطلبی در مورد تاریخ و وضعیت کنونی کشت گندم در افغانستان گنجانیده شده است.

SEARCH FILTER

to


x