نسخه دری از الف تا یا سال 1390

نسخه دری از الف تا یا سال 1390

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 24, 2011
مجموع صفحات ٢۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نسخه سال ۱۳۹۰کتاب راهنمایی از الف تا یا برای کمک به افغانستان اینک، نسخه دری سال ۱۳۹۰ کتاب راهنمای از الف تا یا از ویب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان قابل دانلود است. هدف از نشر این کتاب اطلاع رسانی در سطوح عمومی برای فعالین، ساختارها و روندهای مرتبط با حکومت که در بخشهای بازسازی در افغانستان تلاش و فعالیت دارند میباشد. نسخه چاپی این نشریه بعدا از دفتر این نهاد به دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. نسخه نهم از الف تا یا بیشتر دربرگیرنده موارد زیر است:
  • مجموعه ای ویرایش شده از فهرست نامهای اختصارشده و فنی نهادها برای کمک در بخشهای گوناگون؛
  • نگاه دوباره به ساختار حکومتی افغانستان؛
  • توضیحات مفصل درمورد روش انتخابات افغانستان با بازخوانی وتحلیل تازه انتخابات سالهای ۱۳۸۸و۱۳۸۹؛
  • مجموعه ای گسترش یافته از نقشه شهرهای کشور؛
  • اسناد کلیدی و بنیادین؛
  • کتاب رهنمای گسترده از آدرسها و تماسها دربرگیرنده نهادهای حکومتی، سازمانهای غیرحکومتی و فعالین بین المللی؛
  • و رسم برنده، راه اندازی نخستین دور مسابقه رسامی واحد تحقیق وارزیابی افغانستان، نیز دربرگیرنده پوشه این نسخه میباشد.

فلتر جستجو

to


x