نسخه دری از الف تا یا سال 1390

نسخه دری از الف تا یا سال 1390

Back

نکات برجسته

نویسندگان AREU
تایپ کردن کتاب
موضوع تام شاه
زبان دری
تاریخ نشریه جوزا ۰۳, ۱۳۹۰
مجموع صفحات ٢۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نسخه سال ۱۳۹۰کتاب راهنمایی از الف تا یا برای کمک به افغانستان اینک، نسخه دری سال ۱۳۹۰ کتاب راهنمای از الف تا یا از ویب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان قابل دانلود است. هدف از نشر این کتاب اطلاع رسانی در سطوح عمومی برای فعالین، ساختارها و روندهای مرتبط با حکومت که در بخشهای بازسازی در افغانستان تلاش و فعالیت دارند میباشد. نسخه چاپی این نشریه بعدا از دفتر این نهاد به دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. نسخه نهم از الف تا یا بیشتر دربرگیرنده موارد زیر است:
  • مجموعه ای ویرایش شده از فهرست نامهای اختصارشده و فنی نهادها برای کمک در بخشهای گوناگون؛
  • نگاه دوباره به ساختار حکومتی افغانستان؛
  • توضیحات مفصل درمورد روش انتخابات افغانستان با بازخوانی وتحلیل تازه انتخابات سالهای ۱۳۸۸و۱۳۸۹؛
  • مجموعه ای گسترش یافته از نقشه شهرهای کشور؛
  • اسناد کلیدی و بنیادین؛
  • کتاب رهنمای گسترده از آدرسها و تماسها دربرگیرنده نهادهای حکومتی، سازمانهای غیرحکومتی و فعالین بین المللی؛
  • و رسم برنده، راه اندازی نخستین دور مسابقه رسامی واحد تحقیق وارزیابی افغانستان، نیز دربرگیرنده پوشه این نسخه میباشد.

فلتر جستجو

to


x