تفسیرمفهوم دموکراسی درافغانستان

تفسیرمفهوم دموکراسی درافغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا لارسن
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 13, 2011
مجموع صفحات ۵
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در سال ۱۳۹۰ واژه  دموکراسی و افغانستان با هم  سازگاری خوبی نداشتند.  در حالیکه  واژه مذکور بطور روزافزون با تحمیل ارزش های ناخواسته غربی توأم میباشد، اما برای عده زیادی از افغان ها پروسه ۱۰ ساله دموکراسی سازی از سبب ضعف آن در تامین عدالت،  تساوی  و عرضه خدمات، مأیوس کننده ثابت شده است.  که این خود در میان اعضای جامعه مدد رسان که مفهوم دموکراسی سازی را ترویج و برای پروسه پر هزینه انتخابات پول پرداخته اند ولی ظاهراً برای مردم خسته و بیزار از جنگ ، چیزی  اندکی برای  ارائه دارند، با یک احساس خستگی و کناره گیری همراه میباشد.

فلتر جستجو

to


x