گامهای دشوار: عدالت، بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان

گامهای دشوار: عدالت، بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ایمیلی وینتر بیتم, جی لامی
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع Production During Times of Instability
زبان دری
تاریخ نشریه جدی ۲۵, ۱۳۹۰
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این یافته ها حاصل یکی از پروژه های تحقیقاتی  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که بر پیامد های منازعه در افغانستان پرداخته است. تحقیق حاضر در بر گیرندۀ دیدگاههای محلی پیرامون صلح، عدالت و مصالحه می باشد که با تمرکز خاصی بر گرد آوری تجارب، نظرات و علایق افغان ها برای رسیدن به صلح صورت گرفته است. اغلب مردم در اظهار نظرات شان به زبانهای دری و پشتو، بر آرام ساختن دلها و مرهم نهادن بر زخمهای عقده مند تاکید داشتند که این عقده ها همواره در اشکال متفاوتی همچون نفرت، خصومت یا هم احساسات وسواس برانگیز، در منازعات تبارز کرده است.

فلتر جستجو

to


x