التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان

التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان

Back

Highlights

Authors ایمیلی وینتر بیتم
Type مقاله تلفیقی
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication ژانویه 09, 2016
Total Pages ٩
Available In English | پشتو | دری
Description
این نشریه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بیانگر یافته های پژوهش زیر عنوان میراث های جنگ در افغانستان از ولایات بامیان، غزنی و کابل برای تجسس گسترده نگرش های قابل قبول جهت عملکرد با میراث های جنگ و تقویت آشتی و مصالحه در کشور است. هم چنان این پژوهش به بررسی زمینه سیاسی برای عدالت انتقالی و مصالحه، و اینکه کدام پالیسی ها ضرورت به تغیر یا پذیرفتن را دارند پرداخته است. این تحقیق دریافت که بسیاری از افغانها به صورت مداوم ازتجربه های میراث های جنگ رنج میبرند. اکثریت ازمصاحبه شونده گان معمولا صلح و عدالت را مکمل یکدیگر میدانند نه بدیل برای یکدیگر. درک کلی ایشان از عدالت نه به طور ساده خلاصه به محاکمه کیفری مجرمان میشد بلکه شامل ساختن ایشان را به پروسه های شناسایی و پرداخت جبران خسارات نیز خواهان بودند. مردم شدیداٌ آرزومند یک حکومت قوی و مواظب که قادر به تامین پروسه عدالت و بحث و گفتگو برای صلح که نه تنها انجام برای شورش بلکه منسجم ساختن همه ای گروه ها درافغانستان باشد هستند. اگرچه ایشان خیلی ها باورمند و امید وار به واقع شدن این پیش بینی در آینده نزدیک نیستنند. در حین حال ابتکارات خاصی چه در سطوح محلی و یا ملی میتواند عامل بالقوه برای برآورده ساختن ورضایت خاطر قربانیان جنگ و درعین زمان راه گشای برای صلح دوامدار.باشد.

SEARCH FILTER

to


x