حقوق مساوی و فرصتهای نا برابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی

حقوق مساوی و فرصتهای نا برابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی

Back

نکات برجسته

نویسندگان اولیور لو, چونا آر. ایچاویز, فرخ لقا امینی, فرید احمد بیات, ضیا حسین, ریحانه گلثوم حسینی, مــســـعــوده کــوهـسـتـانــی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 27, 2012
مجموع صفحات ۵٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
با روی کار آمدن نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ۲۰۰۴ در افغانستان، گسترش مشارکت سیاسی زنان افغان بطور بی سابقه ای چشمگیر بوده است. در جریان این سالها، حضور و مشارکت زنان بطور متواتر در دوره های گوناگون انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی ملموس بوده است. علاوه بر آن هزاران زن برای احراز چوکی های نمایندگی در پارلمان و شوراهای ولایتی به رقابت انتخاباتی پرداختند. مشارکت زنان در انتخابات یکی از فرصتهای کلیدی برای بلند کردن صدای آنها در راستای احقاق حقوق شان بعنوان یک شهروند و نیز در نظر گرفتن خواستها و دخیل ساختن آنها در تصمیم گیریها روی سرنوشت خود و کشور شان می باشد. اما با این حال، زنان برای رسیدن به اهداف شان با چالشهای سختی مانند آداب و رسوم فرهنگی، اقتصادی، نا امنی دوامدار و نحوۀ رفتار سیاسی افغانها در شرایط فعلی، روبرو گردیده و دست و پنجه نرم نموده اند. گزارش حاضر که توسط برنامه انکشافی ملل متحد تمویل گردیده است در نظر دارد تا ابعاد و جوانب مشارکت زنان را منحیث کاندید و رای دهنده در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دهد و تلاش دارد تا تجارب فردی مشارکت آنها را در انتخابات های گوناگون، دریافت ها و اهمیت هر یک از این رویداد ها و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی و فردی شان را مورد مطالعه قرار دهد. این گزارش با تمرکز بر ولایات نسبتا امن و کمتر محافظه کار مانند بلخ، بامیان و کابل، در برگیرنده مصاحبه های کیفی با ۲۵ کاندید برنده و بازنده زن و نیز مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر مردان و زنان هریک از شهر ها و اطراف در این ولایات می باشد. با توجه به محدودیت جغرافیایی، این تحقیق با روش کیفی بکار برده شده نمی تواند آیینه تمام نمای تجربه عمومی زنان از انتخابات در سراسر افغانستان باشد. در عوض آن، این تحقیق در نظر دارد تا به عناصر دیگری که تا کنون کمتر مورد توجه بوده است اشاره داشته باشد.

فلتر جستجو

to


x