خلاءهاى مخرب فعالیت های جوامع محلی و اصلاح نهاد های تخصیص آب در حوزه دریایی پنج- آموافغانستان

خلاءهاى مخرب فعالیت های جوامع محلی و اصلاح نهاد های تخصیص آب در حوزه دریایی پنج- آموافغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ونسنت تاماس, وامق الله ممتاز, مجیب احمد عزیزی
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 03, 2012
مجموع صفحات ١١۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
از سال 2004 سیاست‌گذاران و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی تلاش می‌کنند مدیریت بخش آب افغانستان را با مفاهیم "خوب" مدیریت منابع آب اصلاح کنند. از سال 2005 پروگرام حوزه دریایی پنج-آمو به عنوان طرح آزمایشی برای ترویج این مفاهیم وارداتی در شمال شرق افغانستان فعال بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد نمونه هایی که برای تغییر نهادهای اجتماعی طرح می‌شوند، در عمل به ندرت قابل پیاده کردن هستند و اغلب در هنگام اجرا با مقاومت مواجه می‌شوند. برای اجرای طرح آزمایشی پیچیده‌ای ماننداصلاح مدیریت بخش آب در حوزه دریایی لازم است از آموخته‌های طرح‌های اجرا شده و نتایج راهبردهای اعمال شده استفاده کرد تا بتوان فرصت‌ها و چالش‌های تطبیق چنین سیاست‌ ها و راهبردهایی، از جمله گردهمایی چندگانۀذینفعان را،در یک حوزه دریاییِ مشخص پیش‌بینی کرد.

فلتر جستجو

to


x