اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان مباحثات و گزینه های اصلاحات

اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان مباحثات و گزینه های اصلاحات

Back

Highlights

Authors اندرو رینالدز, جان کیری
Type پالیسی نامه
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication جولای 15, 2012
Total Pages ٢٠
Available In English | پشتو | دری
Description

سیستم انتخابات که در انتخاب ولسی جرگه افغانستان (مجلس نمایندگان پارلمان) مورد استفاده قرار گرفت ثبات دیموکراتیک و مشروعیت سیاسی را از زمان کاربرد آن در سال 2005 میلادی بمیان آورد. افغانستان از سیستم انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال در 34 ولایت، انتخاب هیأت اداری قوه مقننه با میکانیزم ویژه اختصاص سهمیه به زنان استفاده به عمل می آورد. سیستم انتخابات (که در بین سالهای 2005 و 2010 میلادی تغییر ننموده است) از انکشاف احزاب سیاسی جلوگیری به عمل آورده، نحوه ی مبارزات انتخاباتی کاندیدان و روش رأی دهی را رقم زده است. سیستم مذکور موثریت ولسی جرگه را منحیث اطاق تصمیم گیرنده که در چارچوب دولت افغانستان به پهلوی دفتر اجراییوی ریاست جمهوری قرار دارد کاسته است. توضیح نامه هذا رابطه بین سیستم انتخابات و نمایندگی موثر، دیموکراسی، فساد انتخاباتی و کیفیت پروسه انتخابات را در افغانستان تحت مطالعه و مورد بحث قرار میدهد.

SEARCH FILTER

to


x