مدیریت زمین در بلا تکلیفى نگاهى به قانون جدید پیشنهاد شده براى مدیریت اراضى افغانستان

مدیریت زمین در بلا تکلیفى نگاهى به قانون جدید پیشنهاد شده براى مدیریت اراضى افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان لیز آلدن ویلی
نوع نشریه چکیده
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر نوامبر 04, 2012
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
قانون سابقه مدیریت اراضى افغانستان که آخرین بار در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینى قرار گرفت، اینک براى بار دوم تجدید نظر مى شود. تا نیمه هاى سال ۲۰۱۲ ، بیش از یکصد مورد اصلاحات در این قانون پیشنهاد گردیده است. تا حال، تغییرات پیشنهادى، بیشتر جنبه ویرایشى داشته و به موارد مشکل ساز در این قانون پرداخته نشده است.

فلتر جستجو

to


x