د ځمکی اداره په مهم پړاوکی د افغانستان د څمکی د نوی وړاندیز شوی قانون یوه بیا کتنه

د ځمکی اداره په مهم پړاوکی د افغانستان د څمکی د نوی وړاندیز شوی قانون یوه بیا کتنه

Back

Highlights

Authors لیز آلدن ویلی
Type لنډ
Theme اساسی قانون
Language پښتو
Date of Publication نوومبر 12, 2012
Total Pages ٢۴
Available In English | پشتو | دری
Description

د افغانستان د ځمکې د مدیریت د پخوانی قانون وروستۍ بیا کتنه  چې په ۱۳۸۷ کال کې تر سره شوه له سره تر بیاکتنې لاندې ده. د ۱۳۹۱ کال په نیمایی کې له سلو څخه زیات تعدیلات په رسمی توګه وړاندې شول.

SEARCH FILTER

to


x