زمین ، مردم و دولت در افغانستان 2002-2012

زمین ، مردم و دولت در افغانستان 2002-2012

Back

نکات برجسته

نویسندگان لیز آلدن ویلی
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 22, 2013
مجموع صفحات ٩۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

پژوهش حاضر رسیدگی رسمی به حقوق زمین در افغانستان را در دهه بعد از موافقتنامه بن اول (2002 – 2012 )، مورد مطالعه وبررسی قرار میدهد. هدف این تحقیق مستند ساختن انکشافات اخیر به منظور درک بهتر وضع حاضر و گرایشات احتمالی آینده میباشد.

فلتر جستجو

to


x