ځمکه، ولس، او دولت په افغانستان کې ۲۰۰۲ – ۲۰۱۲

ځمکه، ولس، او دولت په افغانستان کې ۲۰۰۲ – ۲۰۱۲

Back

Highlights

Authors لیز آلدن ویلی
Type موضوعې څېړنه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication فبروری 11, 2013
Total Pages ١۶
Available In English | پشتو | دری
Description

دغه څېړنه په افغانستان کې د ځمکې د حقونو په اړه په وروستۍ لسیزه 2002 تر 2012 کې رسمی چال چلند، په داسې حال کې چې د پیل د ټکی په توګه په نظر کې نیول شوی دې، تر ارزونې لاندې نیسی. د اثر موخه داده چې د نوو تیرو شوو کلونو انکشافونه ثبت کړی تر څو په اوسنی حالت او راتلونکو احتمالی تمایلاتو ښه وپوهیږو.

SEARCH FILTER

to


x