اندکی عاری از کشت کوکنار و اندکی محوآن: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال های 2011-2012

اندکی عاری از کشت کوکنار و اندکی محوآن: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال های 2011-2012

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 28, 2014
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

درحالیکه بلخ و بدخشان زمینه های خیلی متفاوت جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی دارند، دشوار است تا عواملی را شناسایی کرد که میتواند در آینده قابل پیش بینی، سبب کاهش قابل توجهی کشت کوکنار در این ولایات شود. در بلخ، برخی از روش های اجباری که کشت کوکنار را کاهش داده، نمیتواند در درازمدت پایدار بماند، به ویژه در مناطقی که در تضاد با وضعیت اقتصادی متکی به اقتصاد روستایی باشد. در بدخشان، استفاده از جبر انهم از روی بی علاقگی، نتایج ناملموسی داشته است. در آستانه انتقال امنیتی سال 2014، پرسشی که به میان میاید اینست که آیا دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش که مشغول مسایل دیگری (مثل امنیت و انتخابات ریاست جمهوری) هستند، ایا انگیزه حفظ به کارگیری روش های اجباری ناخوشایند، به ویژه استفاده از فشار بر مقامات محلی و اجتماعات با اجندا های مختلف را دارند؟

فلتر جستجو

to


x