توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط

توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر لینا گنیش
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 11, 2013
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

یافته های این پژوهش نشان میدهد که اشتراک اقتصادی زنان افغان ناکافی بوده و این بیشتر بخاطر فضای موجود پالیسی و موانعی است که در سنت های فرهنگی و اجتماعی ریشه دارند

فلتر جستجو

to


x