په افغانسان کى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتیا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیریال چمتو کول

په افغانسان کى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتیا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیریال چمتو کول

Back

برجسته ټکی

لیکوالان
ژبه پښتو
د خپرېدو نېټه سپتمبر 11, 2013
ټولټال مخونه ۴
د لاسرسی وړ په پشتو
تشریح

د نوموړى څیړنې موندنې څرګندوی چې په اقتصاد کې د پراخى پالیسى د چاپیریال په چوکاټ کى د افغانى ښځو نابسیا او لږ ګډون (مشارکت) د ټولنیزو – فرهنګى ژورو ریښو لرونکى خنډونو په کتارکى شمیرل کیږی.

د پلټنې فلټر

to


x