توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان2002 الی 2012: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان2002 الی 2012: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر لینا گنیش, مــســـعــوده کــوهـسـتـانــی, رحــیـــم اعــظمــی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 25, 2013
مجموع صفحات ١١٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

همگان بطور گسترده به این باور اند که اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی بخش مهم حقوق زنان و بخشی از روند انکشاف کشور می باشد. این تحقیق منحیث بخشی از استراتیژی عمومی اداره سازمان ملل متحد برای زنان یعنی استراتیژی حقوق و مصئونیت اقتصادی زنان، تلاش هایی را که پس از سال 2001 میلادی در راستای بهبود حقوق و شرایط اقتصادی زنان صورت گرفته، مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. خلاء در پالیسی ها و موانع اجتماعی و فرهنگی، علت های اساسی حضور کمرنگ زنان در فعالیت های اقتصادی محسوب شده که زنان در بخش های مختلف با آن مواجه می باشند.

فلتر جستجو

to


x