توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان2002 الی 2012: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان2002 الی 2012: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

Back

Highlights

Authors داکتر لینا گنیش, مــســـعــوده کــوهـسـتـانــی, رحــیـــم اعــظمــی
Type مقاله تلفیقی
Theme جنسیت
Language دری
Date of Publication اکتبر 25, 2013
Total Pages ١١٨
Available In English | پشتو | دری
Description

همگان بطور گسترده به این باور اند که اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی بخش مهم حقوق زنان و بخشی از روند انکشاف کشور می باشد. این تحقیق منحیث بخشی از استراتیژی عمومی اداره سازمان ملل متحد برای زنان یعنی استراتیژی حقوق و مصئونیت اقتصادی زنان، تلاش هایی را که پس از سال 2001 میلادی در راستای بهبود حقوق و شرایط اقتصادی زنان صورت گرفته، مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. خلاء در پالیسی ها و موانع اجتماعی و فرهنگی، علت های اساسی حضور کمرنگ زنان در فعالیت های اقتصادی محسوب شده که زنان در بخش های مختلف با آن مواجه می باشند.

SEARCH FILTER

to


x