توسعه تشبثات کوچک و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستان

توسعه تشبثات کوچک و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان مجیب مشعل
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 16, 2014
مجموع صفحات ٢٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

پس از اینکه افغانستان در سال 2001 میلادى به اقتصاد بازار روى آورد، بخش خصوصى که 85 درصد آنرا تشبثات کوچک و متوسط تشکیل میدهد به عنوان ماشین رشد اقتصادى این کشور شناخته شد. اما سرازیر شدن اعظیم کمکهاى خارجى و پول هنگفت که توسط نیروهاى خارجى به مصرف میرسید، دولت این کشور را اجازه نداد تا روى بسط و توسعه تشبثات کوچک و متوسط در چوکات اقتصاد بازار توجه لازم کند. توجه به تشبثات میتوانست زمینه تداوم و ثبات اقتصادى این کشور را در درازمدت فراهم کند.

فلتر جستجو

to


x