حکومتداری در افغانستان معرفی مختصر

حکومتداری در افغانستان معرفی مختصر

Back

نکات برجسته

نویسندگان آریا نجات
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 25, 2014
مجموع صفحات ۵٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

اصلاح حکومتداری پدیده جدیدی در افغانستان نیست، اما ایجاد یک سیستم سالم اداره عامه روند درازمدت است که به همکاری و هماهنگی قوی و متداوم در درون حکومت افغانستان و همچنان بین حکومت افغانستان و جامعه بین المللی بستگی دارد. اجرای اصلاحات حکومتداری مستلزم درک درستی از وضعیت کلی افغانستان است که شامل داشتن جغرافیای دشوار، موجودیت اختلافات قومی، حکمفرمایی دین، نفوس جوان، جامعه مردسالار، رهبری اقتدارگرا و منازعه متداوم می شود. مکانیزم های غیررسمی، فیودالی و اقتدارگرا در باطن حکومت افغانستان چیرگی دارد که در آن، زدوبندهای سیاسی بر اجرای قانون تفوق می یابد.

فلتر جستجو

to


x