داورى شکایات انتخاباتى افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى نگاهى به محکمه اختصاصى انتخابات – ۲۰۱۰

داورى شکایات انتخاباتى افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى نگاهى به محکمه اختصاصى انتخابات – ۲۰۱۰

Back

نکات برجسته

نویسندگان غزال حارس
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 09, 2014
مجموع صفحات ۴٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
قانون اساسى افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را براى شهروندان افغانستان تضمین کرده و زمینه تاسیس کمیسیون مستقل انتخابات را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در این کشور، فراهم نموده است.اما این درحالى است که قانون اساسى هیچ صراحت و جزییاتى را در مورد چهارچوب و مسوولیت هاى کمیسیون مستقل انتخابات به شمول میکانیزم یا شیوه هاى حل شکایات انتخاباتى، ارائه نکرده است.ن جزییات باید جدا در قانون وضع شود.

فلتر جستجو

to


x