ټاکنیزوشکایتونو ته رسیدنه: افغانستان او د قانون د نه پلی کیدوګواښونه

ټاکنیزوشکایتونو ته رسیدنه: افغانستان او د قانون د نه پلی کیدوګواښونه

Back

Highlights

Authors غزال حارس
Type موضوعې څېړنه
Theme اساسی قانون
Language Pashto
Date of Publication فبروری 22, 2015
Total Pages ۴٩
Available In English | پشتو | دری
Description

دافغانستان اساسی قانون د افغانستان اتباعو ته د دې حق ورکړی، چې هم خپل ځان کاندیدولای شی او هم بل چاته رایه ورکولای شی. د دغه قانون له مخې، په هیواد کې د ټاکنو د څارنی او اداره کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون رامنځ ته شوی دی. دا په داسی حال کی ده چی، په اساسی قانون کې د ټاکنیزو ستونزو د حل د میکانیزم یا لارو چارو په ګډون د دغه کمیسیون د واکونو او چوکاټ په اړه هیڅ صراحت اوجزییات نه دی ړاندې شوی. دغه ډول جزیات باید په جلاتوګه په قانون کې وضعه شی. 24

SEARCH FILTER

to


x