زمینه های گسترش: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال 2013

زمینه های گسترش: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال 2013

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 28, 2015
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در کل پیش بینی میشود که پس از سال بحرانی ۲۰۱۴، زمانی که نیروهای نظامی بین المللی جنگی از افغانستان بیرون میشوند و این کشور رئیس جمهور آینده اش را انتخاب میکند، کشت کوکنار افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در سال های ۲۰۱۲- ۱۳ در سطح ملی، میزان ساحات زیر کشت کوکنار برای سه سال پیهم در حال افزایش بود و تولید مجموعی تریاک به گونه چشمگیری افزایش یافت. با ثبت ۴۱۰ هکتار زمین کشت کوکنار در این ولایت، بلخ برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ بدینسو دیگر در جمع ولایت های "عاری از کشت کوکنار" نیست، باوجود گزارش های در مورد محو ساحات وسیعی در ولایت، بدخشان شاهد ۲۳ درصد افزایش ساحات کشت بود.

فلتر جستجو

to


x