په 2013 کال کې د بلخ او بدخشان په ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د خاورې ارزونه

په 2013 کال کې د بلخ او بدخشان په ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د خاورې ارزونه

Back

Highlights

Authors پاول فیشستین
Type موضوعې څېړنه
Theme د طبیعی زیرمو مدیریت
Language Pashto
Date of Publication جنوری 27, 2013
Total Pages ١٠
Available In English | پشتو | دری
Description

عمومی نظر دا دی چې تر ۲۰۱۴ مهم کال وروسته به د کوکنارو کرکیله ډیریږی، دا هغه وخت دی چې له افغانستانه نړیوال جنګی پوځی ځواکونه وځی او افغانستان به نوی ولسمشر ټاکی. په ۲۰۱۲-۱۳ کلونو کې په ملی کچه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېدل په دریم پرله پسې کال دا کرکیله ډېره شوې وه او د اپیمو کچه هم ډیره ختلې وه.له ۲۰۰۷ کال څخه راوروسته په لومړی ځل په ۴۱۰ هکتاره مځکې باندې د کوکنارو د کر ریکارډ په دې معنا دی چې بلخ نور له « کوکنارو پاک»  ولایت نه دی او په بدخشان کې بیا د کوکنارو د کر مځکه ۲۳سلنه ډېره شوې حال دا چې په دغه ولایت کې له کوکنارو د ډیرو سیمو د پاکولو رپوټ هم ورکړل شوی دی.

SEARCH FILTER

to


x