چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟ شواهدی از برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت موسسه BRAC برای زنان جوان افغان

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟ شواهدی از برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت موسسه BRAC برای زنان جوان افغان

Back

نکات برجسته

نویسندگان چونا آر. ایچاویز, بیکن بابا جانیان, جسیکا حاگن زنکر, شاهین اکتر, جینیفر لین باگاپورو
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 22, 2014
مجموع صفحات ۶۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در این تحقیق از زاویه دید محرومیت اجتماعی به تحلیل تاثیرات برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشیت موسسه BRAC برای زنان جوان در افغانستان پرداخته شده و فرضیه های آن را در باره نقش برنامه های کارآموزی و کارآفرینی در ادغام و حضور اجتماعی این زنان می آزماید. در این پژوهش از دو روش تحقیقی و نیمه تجربی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که آموزش ها تاثیر کوچکی بالای برخی از شاخص های ادغام اجتماعی با به دست آوردن دانش و مهارت ها داشته ولی تقریبا هیچ تاثیری بالای وضعیت اشتراک کنندگان از نظر ورود به فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد نداشته است. یک عامل عمده در این قسمت، نحوه طراحی و اجرای برنامه های فوق می باشد. به صورت کلی تر، این تحقیق نشان می دهد که کمبود تعلیم و تربیه، دسترسی به سرمایه مالی و محدودیت بر سر حضور اجتماعی، عوامل کلیدی بازدارنده اشتغال زنان قلمداد شده می تواند.

فلتر جستجو

to


x