نقش برنامه آموزش مهارتهاى زنده گى و آموزش براى کسب معیشت موسسه برک در مشارکت اجتماعى در افغانستان

نقش برنامه آموزش مهارتهاى زنده گى و آموزش براى کسب معیشت موسسه برک در مشارکت اجتماعى در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان چونا آر. ایچاویز, بیکن بابا جانیان, جسیکا حاگن زنکر
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 22, 2014
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این تحقیق به هدف معلوم کردن وسعت اجراى برنامه آموزش مهارت هاى زنده گى، و آموزش براى کسب معیشت صورت مى گیرد تا دانسته شود که زنان و دختران از آن براى به دست آوردن عاید و داخل شدن در بازار کار، تا چى حدى استفاده کرده اند. این تحقیق همچنان روشن مى سازد که آیا این دخالت باعث ایجاد عوامل دیگر، و به صورت مشخص توان بخشیدن و تاثیر گذارى در زمینه روابط اجتماعى و روابط متقابل با مسوولین امور گردیده است یا نى ؟

فلتر جستجو

to


x