از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

Back

Highlights

Authors دیوید منسفیلد
Type مطالعه موردی
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication مارس 28, 2014
Total Pages ٨
Available In English | پشتو | دری
Description
میزان کشت محصولات مواد مخدر از دیر زمان بدینسو نشان دهنده موفقیت و ناکامی تلاش ها در امر مبارزه با مواد مخدر بوده است. با انهم اتکا بر این مشخصه، میتواند زمینه درک بهتر از پروسه حمایت اقتصادی- اجتمای و سیاسی از کشاورزان به منظور دست کشیدن شان از کشت خشخاش و همچنان شناخت میزان محدود سهمگیری که در حال حاضر از سوی جامعه جهانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان زیر نام “مبارزه با مواد مخدر” دسته بندی و هزینه شده است را فراهم کند.

SEARCH FILTER

to


x