از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

از بد، بدترش کردند” تمرکز کوکنار در ساحات جنگی در ولایت های هلمند و ننگرهار “

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 28, 2014
مجموع صفحات ٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
میزان کشت محصولات مواد مخدر از دیر زمان بدینسو نشان دهنده موفقیت و ناکامی تلاش ها در امر مبارزه با مواد مخدر بوده است. با انهم اتکا بر این مشخصه، میتواند زمینه درک بهتر از پروسه حمایت اقتصادی- اجتمای و سیاسی از کشاورزان به منظور دست کشیدن شان از کشت خشخاش و همچنان شناخت میزان محدود سهمگیری که در حال حاضر از سوی جامعه جهانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان زیر نام “مبارزه با مواد مخدر” دسته بندی و هزینه شده است را فراهم کند.

فلتر جستجو

to


x