ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان:‌ مسایل اصلی کدام ها اند؟

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان:‌ مسایل اصلی کدام ها اند؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر محمد هاشم کمالى
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 28, 2014
مجموع صفحات ۵٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

جنوری ۲۰۱۴ میلادی مصادف با تصویب دهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان بود. از زمان تصویب این قانون یک سلسله مسایل بحث برانگیزی در رابطه به ابهامات موجود در متن قانون و هم چنان جایگاه اصلی قدرت مرکزی، مطرح شده که نیازمند رسیدگی و وضاحت می باشد. البته وجود ابهامات یاد شده در قانون اساسی جدید غیر قابل انتظار نیز نبود. اما، سوال اصلی این است که آیا قانون اساسی و یا نهادهایی که به واسطه این قانون ایجاد شده اند، می توانند ابهامات را در راستای تقویت هرچه بیشتر قانون اساسی و حاکمیت قانون رفع کنند و یا خیر؟ زبان و کلمات هر متن قانون اساسی دارای ویژگی کلی است و بر تمامی مصادیق و تفاسیر خود در همه اوضاع و قضایای پیش بینی ناشده اشراف ندارد. تمامی سنت های مهم حقوقی جهان با اشراف بر این موضوع، یک سلسله رهنمایی هایی در باب تفسیر قانون به منظور وضاحت و فهم بهتر از متون مهمی چون قرآن مجید ارایه کرده اند. چنین کاری از طریق وضاحت بخشیدن به کلمات و عباره های مبهم، مشخص ساختن موضوعات کلی در یک متن مشخص صورت می گیرد. حتا فقه اسلامی نیز به دلیل اتکای شدید آن به متن، بر اساس قواعد تفسیری و استنباطی مورد تشریح و فهم قرار می گیرد.

فلتر جستجو

to


x