ناامیدی یا امید؟ کشت کوکنار در افغانستان پس از 2014

ناامیدی یا امید؟ کشت کوکنار در افغانستان پس از 2014

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین, دیوید منسفیلد
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 14, 2014
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

مانند بسیاری از مسایل دیگر در افغانستان، مسیری که اقتصاد کوکنار پس از سال 2014 اختیار میکند به عوامل متعدد و پیچیده ای بستگی دارد. کسانی که نسبت به اوضاع بدبین اند، بیشتر به افزایش یک سومی کشت و افزایش بی سابقه آن در سال 2013 اشاره میکنند. از نظر آنها، با در نظر داشت منقبض شدن اقتصاد کشور، ناامنی رو به افزایش در مناطق روستایی، کاهش هزینه های جامعه جهانی و توانایی آنها برای اعمال فشار، و تلاش برای یافتن منابع بدیل حمایتی در میان قدرتمندان محلی، زمینه های مشهودی برای توقف کشت کوکنار به چشم نمی خورد و حتی آنها به این باور هستند که کشت کوکنار ممکن است از مقدار فعلی آن نیز بیشتر شود.

فلتر جستجو

to


x