درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

Back

Highlights

Authors ونسنت تاماس
Type پالیسی نامه
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication جولای 24, 2014
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description

از آب به عنوان "منبع معضلات " در افغانستان یاد می شود. اما، مطالعاتی که روی این موضوع صورت گرفته است محدود به  سروی هایی بوده که هیچکدام از یکطرف یافته های قابل  توجهی در مورد ماهیت به اصطلاح "معضلات آب" ارایه نتوانسته اند واز جانب دیگر شیوه هایی را که نهاد های محلی توسط آن  قواعد  مدیریت آب  و یا پیچیدگی های روند اجتماعی را که برای حل آنها لازم است، شکل می دهند نشاندهی نکرده اند.

SEARCH FILTER

to


x