چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در افغانستان

چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان چونا آر. ایچاویز, جینیفر لین باگاپورو, لیحه ویلفریدا ری پیلانگو, شکریه آزاد منش
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 12, 2015
مجموع صفحات ۴۵
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در سال های اخیر، مسئله سفر اطفال بدون همراه به خارج از کشور در محور افزایش نگرانی ها قرار داشته است. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که شمار اطفال بدون همراه که به اروپا میرسند، افزایش یافته و تشویش های را در مورد نیاز به حمایت، خطرات در زمان سفر و در واقع اینکه این اطفال بدون هیچ گونه مدرک قانونی و اغلبا به کمک شبکه های قاچاق سفر میکنند، به همراه دارد. افغانستان یکی از جمله کشور هاییست که اطفال آن سفر بدون همراه به اروپا، کشور های همسایه مثل ایران و پاکستان و آسترالیا را متقبل میشوند.

فلتر جستجو

to


x